Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Θέμα εργασίας: «Ελληνιστικός Κόσμος και Πολιτισμός»


 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής - 10.06.2012 – lpa.ekataios@gmail.com


«Αφού διαβάσετε την εισήγηση και την προτεινόμενη βιβλιογραφία, σχολιάστε και τεκμηριώστε σε  (2000 λέξεις) τα ακόλουθα».

1.       Περιγράφετε τις συνθήκες εμφάνισης και ανάπτυξης του Ελληνιστικού κόσμου και πολιτισμού
2.       Αναφέρετε τις βασικές αρχές οργάνωσης  και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ελληνιστικών βασιλείων
3.       Περιγράφετε τις πολιτικές και πολιτειακές δομές που εγκαθιδρύθηκαν στον ελληνιστικό κόσμο
4.       Αναφέρετε τους βασικού τομείς οικονομικής δραστηριότητας στον ελληνιστικό κόσμο
5.       Περιγράφετε τα γενικά χαρακτηριστικά και τις μορφές ανάπτυξης της ελληνιστικής τέχνης, της επιστήμης ,φιλοσοφίας και θρησκείας.

Βιβλιογραφία:

 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Δ΄ (Μέγας Αλέξανδρος – Ελληνιστικοί χρόνοι) και Τ. Ε΄ (Ελληνιστικοί χρόνοι), Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1973

 Boardman J.-J. Griffin-o. Murray (επιμ.), Η Ελλάδα και ο ελληνιστικός κόσμος, μτφρ. Α. Τσοτσορού – Μυστάκα, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1996

Pollit J.J., Η Τέχνη στην ελληνιστική εποχή, μετφ. Α. Γκαζή, εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 1994

Walbank F.W., Ο Ελληνιστικός κόσμος, μτφρ. Τ. Δαρβέρης, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου